ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTATION  LISTS  BETWEEN 2002 – 2010.

Year 2010

 

AUKKAPONG  SUKKAMART. (2010). DEVELOPMENT  OF  ENRICHMENT  CURRICULUM  TO  ENHANCE  DESIRABLE  CHARACTERISTICS  OF  PRATHOMSUKSA  IV  STUDENTS  VIA   CONTEMPLATIVE  EDUCATION.
link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Aukkapong_S.pdf

 

Year 2009

 

PRANEE ONSRI. (2009). THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR ENHANCING BRAIN-BASED LEARNING AMONG NURSING STUDENTS OF THE ROYAL THAI ARMY NURSING COLLEGE.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Pranee_O.pdf

 

Year 2008

 

ILADA  KLAYSAMRID. (2008). THE DEVELOPMENT OF SCHOOL EVALUATION SYSTEM
 A CASE STUDY FOR  AYYIKARAM SCHOOL , PATHUMTHANI EDUCATIONAL AREA 2.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Ilada_K.pdf

 

PAIRAHT MANEECHOTE. (2008). A  DEVELOPMENT  OF   EDUCATIONAL  INDICATORS  FOR  THE  ROYAL INITIATIVES  BY  HER  ROYAL  HIGHNESS  PRINCESS  MAHA  CHAKRI  SIRINDHORN.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Pairaht_M.pdf

 

JINDAMAS  KOSOLCHUENVIJIT. (2008). A DEVELOPMENT OF THE  INSTRUCTIONAL MODEL THROUGH  INTEGRATING BUDDHIST CONCEPTS TO NURTURE CARING BEHAVIORS IN NURSING STUDENTS.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Jindamas_K.pdf

 

ADUN NAKARO.(2008). A CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE SELF-MANAGEMENT ABILITY BY GUIDANCING ACTIVITY FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Adun_N.pdf

 

SANT SOONKLANG. (2008). THE DEVELOPMENT OF AN IN-SERVICE TRAINING COURSE TO ENHANCE FUNDAMENTAL EDUCATION TEACHERS IN PROFESSIONAL PROCEDURE SKILLS FOR DEVELOPING WHOLE-STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Sant_S.pdf

 

PINYAPAT  PARGUDTONG. (2008).A DEVELOPMENT OF THE LEARNING MODEL FOR ENHANCING ADVERSITY QUOTIENT OF THE SECOND LEVEL STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Pinyapat_P.pdf

 

PATCHAREE  SRISUNG. (2008).THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROVISION MODEL IN SOCIAL PSYCHOLOGY BY USING COMMUNITY AND EXPERIENCE AS BASES TO PROMOTE CHARACTERISTICS OF SATISFYING GRADUATES.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Patcharee_S.pdf

 

Year 2007

 

MARUT PATPHOL. (2007). DEVELOPING THE  EFFECTIVE  MATHEMATICS TEACHING
BY  THE  PROCESS  OF  LESSON  STUDY.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Marut_P.pdf

 

TUGSINA KRUEHONG.(2007). THE CURRICULUM  DEVELOPMENT  BY CONTENT  INTEGRATION BETWEEN MATHEMATICS AND CALCULATIVE FUNDAMENTAL FOR TECHNICIANS IN HIGHER VOCATIONAL DIPLOMA AT  RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.    
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Tugsina_K.pdf

 

CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM. (2007). A DEVELOPMENT OF THE CURRICULUM EVALUATION MODEL :  AN APPLICATION OF A META-EVALUATION.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chaiyos_P.pdf

 

CHANTHIMA  SAENGLOETUTHAI. (2007). THE DEVELOPMENT OF ENRICHMENT CURRICULUM TO ENHANCE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) COMPETENCY FOR STUDENTS OF THE TEACHING PROFESSION.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chanthima_S.pdf

 

ANGKANA TUNGKASAMIT. (2007). THE DEVELOPMENT OF CLASSROOM EVALUATION SYSTEM BASED ON BASIC EDUCATION  CURRICULUM  2001  APPROACHING  PARTICIPATORY  ACTION  RESEARCH : A CASE STUDY OF BANNASREDONGKAENG SCHOOL IN KHONKAEN
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Angkana_T.pdf

 

TEERACHAI NETHANOMSAK.(2007).THE DEVELOPMENT OF SELF-EVALUATION SYSTEM ON SCHOOL-BASED CURRICULUM  AT ELEMENTARY EDUCATION LEVEL.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/TEERACHAI_N.pdf

 

LAWAN  THONGMON. (2007). THE CURRICULUM DEVELOPMENT FOR FOSTERING SELF-DIRECTED LEARNING OF STUDENTS IN A PRIMARY SCHOOL LEVEL.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Lawan_T.pdf

 

Year 2006

 

PRAWIT  ARAWAN. (2006). THE DEVELOPMENT OF TEACHER EMPOWERMENT  MODEL : A  CASE  STUDY  OF  MAHASARAKHAM  UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Prawit_E.pdf

 

Year 2005

 

CHOMPUNUT ROMCHAT. (2005). THE SCENARIO OF TEACHER PROFESSIONAL CURRICULUM  IN THE NEXT DECADE (B.E.2550-2559).
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chompunut_R.pdf

 

Year 2004

 

NITTAYA  SUMRETPHOL. (2004). A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INDICATORS FOR LIFELONG LEARNING.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Nittaya_S.pdf

 

CAPTAIN   WANARAT   CHAISUEKUL. (2004). THE DEVELOPMENT OF A QUALITY CONTROL MODEL IN  CURRICULUM IMPLEMENTATION : A CASE STUDY OF THE BACHELOR OF  NURSING SCIENCE PROGRAM OF THE ROYAL THAI ARMY NURSING COLLEGE.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Wanarat_C.pdf

 

SOMBOON  SILRUNGTHAM. (2004). THE SCENARIO OF ENVIRONMENTAL EDUCATION CURRICULUM AT THE BASIC EDUCATION LEVEL IN THE NEXT DECADE (DURING 2004 – 2014).
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Somboon_S.pdf

 

Year 2003

 

SUNTARA  TOBUA. (2003). THE INSTRUCTIONAL  MODEL  DEVELOPMENT  FOR  ENHANCING  SELF-DIRESCTED  LEARNING  ASPECTES OF STUDENT NURSES.
Link :  http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/suntara_t.pdf

 

PRAMOT  THONGSUK. (2003). A DEVELOPMENT  OF  THE  END  OF  LIFE  CARE  COURSE  FOR  NURSING  STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/pramot_t.pdf

 

WASAN  THONGTHAI. (2003). THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIOAL MODEL FOR ENHANCING THE AFFECTION TOWARDS LEARNING FOR ELEMENTARY STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Wasan_T.pdf


CHOWWALIT  CHOOKHAMPAENG. (2003). THE  CURRICULUM DEVELOPMENT FOR REMEDIATING BASIC SKILLS OF LEARNING AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH LEARNING  DISABILITIES.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chowwalit_C.pdf

 

MONTREE  YAMKASIKORN. (2003). A  DEVELOPMENT  OF  INSTRUCTIONAL  MODEL  TO  CREATE  SYSTEMS  THINKING OF THE UNDERGRADUATE STUDENT MAJORING IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Montree_Y.pdf

 

WICHIAN  INTARASOMPUN. (2003). THE  DEVELOPMENT OF A TRAINING CURRICULUM TO STRENGTHEN SECONDARY SCHOOL TEACHER’ COMPETENCY IN INTEGRATING ETHICS INTO THE BASIC EDUCATION CURRICULUM.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Wichian_I.pdf

 

Year 2002

 

SALIKA  MEDHANAVYN. (2002). FACTORS RELATED TO EMOTIONAL INTELLIGENCE OF NURSES IN NURSING PRACTICE.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/SaLika_M.pdf

 

BUBPHA  MAKESRIHONGKUM. (2002). A CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE THE ETHICAL DECISION – MAKING PROCESS IN JOURNALISTIC PROFESSION FOR JOURNALISM STUDENTS.
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Bubpha_M%20.pdf

 

PHONGSAK  SRICHAN. (2002). A CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE THE VOCATIONAL TEACHER’S CHARACTERISTICS OF VOCATIONAL TEACHER STUDENTS OF RAJAMANGALA  INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Phongsak_S.pdf

 

SQUADRON LEADER PATRAPORN PATRAYOTIN. (2002). THE DEVELOPMENT OF ADULT NURSING COURSE FOR ENHANCING CRITICAL THINKING.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Patraporn_P.pdf

 

CHAIRAT  PRANEE. (2002). THE  CURRICULUM DEVELOPMENT FOR LOCAL COMMUNITY CONDITIONS AND NEEDS RELEVANCE THROUGH COMMUNITY PARTICIPATION.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Chairat_P.pdf

 

DARANEE  JAMJUREE. (2002). THE  DEVELOPMENT  OF  AN  EMPOWERMENT  MODEL FOR HEALTH IN CHRONICALLY ILL PATIENTS.
Link :http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Daranee_J.pdf

 

SUTHASINEE  BOONYAPITHAK. (2002). CURRICULUM  DEVELOPMENT  FOR  TEACHER  TRAINEES : ‘TEACHERS AS CLASSROOM  RESEARCHERS’
Link : http://thesis.swu.ac.th/swudis/Cur_Re_Dev/Suthasinee_B.pdf