ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  แผนการศึกษา/พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ *  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
    *  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2545
    *  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
       
  แผนการศึกษาแห่งชาติ *  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)
  (พ.ศ. 2545 – 2559) *  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
       
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ *  พระราชบัญญัติภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พ.ศ.2545    
       
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 *  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
       
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 *  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
       
  ประกาศกระทรวงศึกษา *  การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       พ.ศ.2546
    *  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
       ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
    *  การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
       ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
       ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
       
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ *  การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
       พ.ศ. 2550
    *  การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
       พ.ศ.2553
       
  ชุดการศึกษา
  ปฎิรูปการศึกษา *  การปฎิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติจากพระราช
       บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 สู่การปฎิวัติ
       ยุทธศาสตร์ที่จะพาประเทศพ้นวิกฤต
    *  ข้อเสนอการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
       (พ.ศ.2552-2561)
    *  เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การปฏิรูป
       การศึกษาในทศวรรษที่สอง
       (พ.ศ.2552-2561)
    *  สรุปผลการดำเนินงาน 9ปีของการ
       ปฏิรูปการศึกษา(พ.ศ.2542-2551)
    * The Evolution of Educational reform in Thailand
       
  หนังสือ/รายงาน/ *  ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20ปี
  การวิจัยด้านการศึกษา *  Towards a learning Society in Thailand :
       The Education System in Thailand
    *  Towards a learning Society in Thailand :
       Developing 21st Century Skills
    *  Towards a learning Society in Thailand :
       promoting Learning Beyond the Classroom
    * "หนังสือคลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย" มูลนิธิชัยพัฒนา
    * Learning and collaboration in Professional Development for
Career and Technical Education Teachers
    * ภาวะผู้นำใหม่กับโลกาภิวัฒน์ใหม่ในระบบอุดมศึกษาไทย
       
       
  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล *  สมรรถนะการศึกษาไทย
  พ.ศ.2552   ในเวทีสากลพ.ศ.2552
       
  เศรษฐกิจพอเพียง * จากปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏฺิบัติ
    * นานา คำถามเกี่ยวปรัญญาของเศรษกิจพอเพียง
       
  Literacy * Litearcy for All: A United Nations Literacy Decade
       
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ *  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
       
  บทสรุปงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ *  บทสรุปงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
  การศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการ    การศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
  วิจัยจาก สมศ.(ปี2545-2547)    วิจัยจาก สมศ.(ปี2545-2547)
       
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ *  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
  วิชาชีพครู    วิชาชีพครู
       
 
    * Democracy and Education, by John Dewey
       
    * The Child and the Curriculum, by John Dewey
       
    * Means and Ends of Education, by J. L. Spalding