ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลำดับที่ ชื่อ สกุล  

รุ่น 17

1

นางวันทนีย์ 

บุญสุวรรณ์

 

2

นางพัชรี

ปิยภัณฑ์

 

3

นางสาววรินทร

โพนน้อย

 

 

 

 

 

รุ่น 18

1

นายกิติชาติ 

งามจิตติอำไพ

 

2

นางสาวจิตราภรณ์  

บุญถนอม

 

3

นางสาวรุจิรัตน์ 

รุ่งหัวไผ่

 

4

นางลัดดา 

หวังภาษิต

 

5

นางสาววิลาวัลย์ 

ด่านสิริสุข

 

6

นางบุญทิวา 

สู่วิทย์

 

7

นางปิยาภรณ์ 

พุ่มแก้ว

 

8

นางอรอนงค์ 

นิยมธรรม

 

9

นางสาวอุไรวรรณ   

ชินพงษ์

 

 

 

 

 

รุ่น 19 (ภาคพิเศษ)

1

นางสาวกนกวรรณ 

อบเชย

 

2

นางสาวจรรยาลักษณ์ 

สุขแจ่ม

 

3

นายธนศักดิ์ 

ศุภศิริพงษ์ชัย

 

4

นางปองทิพย์ 

เทพอารีย์

 

5

นางอรทัย  

ธารีเกษ

 

6

นายเอกชัย 

จันทา

 

 

 

 

 

รุ่น 20

1 นางสาวกษมา วุฒิสารวัฒนา  
2 นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน  
3 ร.ต.อ.หญิงพรรณทิพา เวชรังษี  
4 นางสาวสุพรรษา สุวรรณชาตรี  
5 นางสาวจิรภัค สุวรรณเจริญ  
6 นางสาวนลินี เกิดประสงค์  
7 นายชุมสุข สุขหิ้น  
8 นายนิติบดี ศุขเจริญ  
9 นางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์  
10 นางสาวปริญดา พิมานแมน  
11 นางสาวสุทธิวรรณ ควรประดิษฐ์  
12 นางสาวประวิชญา ถาวร