ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
   
   
 

ตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

วันจันทร์ 09.00-12.00 วจ.702 สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ห้อง 401 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
วันพุธ 09.00-12.00 ลส.702 การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้

ห้อง 401 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย

วันศุกร์ 09.00-12.00 วจ.703 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย ห้อง 401 ตึกบัณฑิตวิทยาลัย