ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
         
         
       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ  
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ประวัติและผลงาน
         
       
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่  
  ที่ปรึกษา  
ประวัติและผลงาน
         
       
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง

 
ประวัติและผลงาน
         
       
 

อาจารย์ ดร.มารุต   พัฒผล

 
ประวัติและผลงาน
         
       
 

อาจารย์ ดร.ดนุลดา   จามจุรี

 
ประวัติและผลงาน
         
       
 

อาจารย์ ดร.วีระนันท์  คำนึงวุฒิ

 
ประวัติและผลงาน
         
       
 

อาจารย์วัยวุทฒ์  อยู่ในศิล

 
ประวัติและผลงาน